DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình

12/12/2022 00:00
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND, ngày 6/12/2022 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình tổ chức đấu giá tài sản.

Diện tích khu đất: 8.425,9 m2; bao gồm các loại đất sau: Đất ở tại tại đô thị: 4.633,0 m2; Đất giao thông: 2.235,9 m2; Đất thủy lợi (hành lang bảo vệ đê Quỳnh Lâm): 1.557,0 m2;

Thực hiện giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4.633,0 m2 đất ở tại đô thị;

Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử
dụng đất diện tích 3.792,9 m2  để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm: đất giao thông 2.235,9 m2; đất lưu không (hành lang bảo vệ đê Quỳnh Lâm): 1.557,0 m2.

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ chuyển giao cho Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Lâm quản lý (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình).

Hạ tầng kỹ thuật thửa đất gồm: Hiện trạng trên đất không có công trình, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật; Khu đất được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu bán đấu giá đất ở dân cư tại Văn bản số 2618/UBND-QLĐT ngày 29/10/2018 và Văn bản số 2202/UBND-QLĐT ngày 29/6/2022. Tổ chức trúng đấu giá là chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

Đất đã được giải phóng mặt bằng.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình theo quy định của pháp luật và Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 02/12/2022./.