DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XV: Hội nghị kiểm điểm phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW4 (Khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”

20/11/2012 00:00

Ngày 20/11, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn HĐND tỉnh khóa XV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ công tác của tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Hội nghị đã tập trung vào 3 nội dung chính theo yêu cầu của NQ TƯ.4 (khóa XI); thông qua kiểm điểm của tập thể và cá nhân, tổng hợp ý kiến của các tập thể, cá nhân góp ý cho tập thể Đảng đoàn và cá nhân các đồng chí UV Đảng đoàn HĐND tỉnh; báo cáo công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời báo cáo giải trình về các vấn đề hạn chế, kiểm điểm nêu trong dự thảo các báo cáo kiểm điểm. Nhìn chung, Đảng đoàn HĐND tỉnh vẫn duy trì và phát huy sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong tập thể, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quán triệt cao và nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các thành viên Đảng đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt kiểm điểm lần này. Yêu cầu công tác kiểm điểm phê bình phải thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, phát huy dân chủ, đoàn đết, xây dựng và đi đúng trọng tâm để đảm bảo yêu cầu đặt ra.