DetailController

Chính trị

“99 bộ luật, gần 300 điều, khoản về chính sách dân tộc tản mát trong nhiều văn bản”

08/06/2023 15:21
Từ ngày từ 06 đến ngày 08/6, Quốc hội dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực gồm: lao động, thương binh và xã hộ; dân tộc; khoa học và công nghệ; giao thông vận tải.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia chất vấn Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Sáng ngày 07/6/2023: Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn; liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Dân tộc, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia chất vấn Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 02 nội dung:

Thứ nhất, hiện nay chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân tộc được thể chế trong nhiều văn bản khác nhau (Theo Báo cáo số 205 của Chính phủ, giai đoạn 2021-2022 có tới 99 bộ luật và luật với gần 300 điều, khoản quy định liên quan đến chính sách dân tộc) đề nghị Bộ trưởng cho biết các chính sách dân tộc được quy định tản mát như vậy thì có khó khăn gì và giải pháp trong thực hiện các quy định về chính sách dân tộc.

Thứ hai, trong thời gian qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đã được các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện; tuy nhiên, vẫn gặp khó khăn về các văn bản hướng dẫn do đó việc triển khai không thống nhất, đồng bộ, khó khăn trong lồng ghép các Chương trình dẫn đến manh mún chưa hiệu quả và nhiều nội dung không thực hiện được. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp thực hiện những tồn tại trên.

Giải trình câu hỏi của đại biểu Đặng Bích Ngọc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã nêu rõ về các nội dung về việc ban hành chính sách dân tộc được thể chế trong nhiều văn bản khác nhau; trong đó trong năm 2022 các Bộ, ngành đã cơ bản ban hành theo thẩm quyền được Thủ tướng Chính phủ giao và trong quá trình ban hành các văn bản của các Bộ, ngành đã bám sát vào quy định của pháp luật; tuy nhiên, một số các văn bản, hướng dẫn còn có một số nảy sinh một số các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức, chuyên ngành kỹ thuật còn chồng chéo hoặc chưa phù hợp nhưng không có nhiều (điển hình như Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có một số nội dung chưa thống nhất). Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, từ những bất cập của các văn bản, Ủy ban Dân tộc cũng đã tiếp thu, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời giao cho các Bộ, ngành rà soát để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và trong thời gian tới Ủy ban Dân tộc sẽ tích hợp lại hệ thống văn bản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội để hệ thống chính sách đồng bộ, thống nhất và tập trung hơn.