ListNewByCategory

Kết quả xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022

(22/02/2023)
Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm; Công văn số 4264-CV/BTCTW, ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022; Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; căn cứ Quy định số 27-QĐ/TU, ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 03/02/2023.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

(21/02/2023)
Ngày 17/02/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 16-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Đoàn lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Lớp Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

(21/02/2023)
Ngày 21/02, Đoàn lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII do PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(21/02/2023)
Năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng biên chế. Tham mưu các văn bản cụ thể hóa về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý biên chế của hệ thống chính trị; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm gắn với quản lý, sử dụng biên chế.

Hiển thị 13 - 16 of 620 kết quả.