ListNewByCategory

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, khóa XV: Đồng chí Bùi Văn Tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy

(02/01/2014)

Ngày 31/12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã họp hội nghị lần thứ 15 thảo luận và thông qua các dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chương trình hành động (CTHĐ) của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 74-KL/TƯ, ngày 17/10/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCHT.Ư Đảng (khóa XI) về “tình hình KT - XH năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “đánh giá tình hình thực hiện NQĐH XI về KT - XH, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 29-NQ/TƯ, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám BCHT.Ư Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQT.Ư tám (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự hội nghị. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiển thị 617 - 620 of 620 kết quả.