ListNewByCategory

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

(14/09/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, 5 năm qua tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Hiển thị 141 - 144 of 4.109 kết quả.