ListNewByCategory

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2024

(28/06/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội trong tỉnh ổn định, có bước phát triển.

Tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025; các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động tổ chức, điều hành ngân sách Nhà nước và triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Qua đó đã đảm bảo được nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng kế hoạch.

Kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư. Rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

(25/06/2024)
Giai đoạn 2021 – 2024, tổng nguồn vốn bố trí cho Chương mục MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là trên 2.077 tỷ đồng. Trong đó, vốn NSTW là trên 732 tỷ đồng, vốn NSĐP là trên 7,7 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 1.330 tỷ đồng, các nguồn vốn huy động khác khoảng 1,9 tỷ đồng.

Hiển thị 17 - 20 of 829 kết quả.