ListNewByCategory

Hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn

(12/07/2024)
Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tập trung huy động các nguồn vốn ủy thác địa phương và cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Hòa Bình: Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(12/07/2024)
Năm 2024, tổng số dự án Ủy ban nhân dân thành phố được giao làm Chủ đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư là 213 dự án (trong đó vốn ngân sách cấp trên là 27 dự án; vốn NSTP là 186 dự án). Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm là 878,8 tỷ đồng, sau điều chỉnh lần 1 là 903,8 tỷ đồng (bổ sung 25 tỷ đồng dự án Khu tái định cư Đồng Trùng). Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/6/2024 là 333,2 tỷ đồng (36,8%).

Phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế

(11/07/2024)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020; nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển các KCN, CCN được nâng lên. Một số quy định, cơ chế chính sách hỗ trợ được ban hành; an ninh kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường được đảm bảo. Kết quả phát triển sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiển thị 5 - 8 of 829 kết quả.