ListNewByCategory

Kế hoạch thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024

(04/06/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, Thu NSNN thực hiện hết quý I/2024 đạt 1.087,8 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và tăng 27% so với thực hiện cùng kỳ. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đến hết quý I/2024, để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2024, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đáp ứng nguồn lực cho nhu cầu chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngày 03/6/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

(03/06/2024)
Từ đầu năm 2024 đến nay, nhờ sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện các định hướng, giải pháp của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên các lĩnh vực. Kết quả cụ thể:

Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

(03/06/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương, các quy định, hướng dẫn của tỉnh. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện kịp thời ngay sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ.

Hiển thị 41 - 44 of 829 kết quả.