ListNewByCategory

Phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí cac-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải

(22/05/2023)
Ngày 18/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí cac-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải.

Phát huy vai trò tích cực của hội viên nông dân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

(22/05/2023)
Ngay sau khi Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được ban hành, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã nghiêm túc triển khai các nội dung của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan, đồng thời chỉ đạo triển khai tới các cấp Hội trong tỉnh yêu cầu tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

(17/05/2023)
Trong bối cảnh hiện nay, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một xu thế tất yếu, giúp phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giúp dự báo, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Hiển thị 153 - 156 of 1.487 kết quả.