ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

(07/06/2023)
Trong 03 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 62- CT/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện và chính quyền địa phương đã quán triệt sâu sắc, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện, cụ thể hóa nhiệm vụ của Chỉ thị số 62-CT/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhận thức và hành động của hầu hết các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về chống rác thải nhựa có sự chuyển biến tích cực. Người dân hiểu được tác hại của rác thải nhựa và ô nhiễm rác thải nhựa đang là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đe dọa đa dạng sinh học, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Từ đó có những hành động thiết thực, hiệu quả để cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

(07/06/2023)
Trong 03 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 62- CT/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện và chính quyền địa phương đã quán triệt sâu sắc, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện, cụ thể hóa nhiệm vụ của Chỉ thị số 62-CT/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhận thức và hành động của hầu hết các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về chống rác thải nhựa có sự chuyển biến tích cực. Người dân hiểu được tác hại của rác thải nhựa và ô nhiễm rác thải nhựa đang là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đe dọa đa dạng sinh học, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Từ đó có những hành động thiết thực, hiệu quả để cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triến có thu nhập cao

(06/06/2023)
Trong những năm qua, công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực,...Việc quản lý đất đai trong quy hoạch cơ bản bám sát định hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường, kiện toàn về số lượng và chất lượng, chuyên môn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; việc thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho ủy ban nhân dân cấp huyện đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

Hiển thị 145 - 148 of 1.487 kết quả.