ListNewByCategory

Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt

(12/06/2023)
Ngày 9/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1476/SNN-TTBVTV gửi UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt.

Tăng cường nguồn lực phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh

(09/06/2023)
Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 31/01/2013 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 17-CTr/TU), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 17 về phát triển khoa học, công nghệ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động

(08/06/2023)
Sau 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; kịp thời ban hành cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Hiển thị 141 - 144 of 1.487 kết quả.