ListNewByCategory

Phê duyệt tài liệu “Ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

(05/07/2023)
Ngày 3/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc phê duyệt tài liệu “Ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

(03/07/2023)
Ngày 30/6/2023, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Hiển thị 133 - 136 of 1.487 kết quả.