ListNewByCategory

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác môi trường

(24/10/2023)
Ngày 23/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9212/VPUBND-KTN về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác môi trường.

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

(16/10/2023)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/6/2023 và phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp triển khai của từng cơ quan, đơn vị; ngày 13/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Hiển thị 89 - 92 of 1.487 kết quả.