ListNewByCategory

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(24/11/2023)
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở, hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong 03 năm qua đã được tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đạt được những kết quả nhất định. Các Chương trình, Dự án, Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của tỉnh trong từng giai đoạn.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(24/11/2023)
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2108/UBND-KTN về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Triển khai thực hiện Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam trên địa bàn tỉnh

(24/11/2023)
Thiên tai ngày càng bất thường, kèm theo nhiều sự cố và rủi ro. Để chủ động sớm phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là các rủi ro do sạt lở đất và lũ quét gây ra trên địa bàn tỉnh, ngày 24/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2017/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Kết quả 03 năm triển khai Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2023

(21/11/2023)
Nhận thực rõ tầm quan trọng và lợi ích của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 03 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các Sở, ban ngành của tỉnh tích cực, chủ động tuyên tuyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về mục đích, vai trò của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình, cấp độ đào tạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025”.

Hiển thị 77 - 80 of 1.487 kết quả.