ListNewByCategory

Lấy nền tảng khoa học, công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất

(11/12/2023)
Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 14/5/2021 về thực hiện Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn chung, các hoạt động về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện trong năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu.

Tăng cường công tác quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

(06/12/2023)
Mạng lưới quan trắc và phân tích môi trường tỉnh có một vị trí quan trọng trong quản lý môi trường nhằm theo dõi kịp thời sự biến đổi môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường để đánh giá hiện trạng và tác động môi trường, dự báo môi trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch quản lý môi trường. Theo đó, việc thực hiện quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã được tăng cường triển khai thực hiện.

Hiển thị 69 - 72 of 1.487 kết quả.