ListNewByCategory

Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

(14/12/2023)
Từ khi Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt đến nay, số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp của tỉnh cho các loại hình tài sản trí tuệ tăng lên rất nhiều so với những năm trước đây. Kết quả đó thể hiện nhận thức của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Hòa Bình đối với vai trò cũng như tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước đã được nâng cao.

Triển khai thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ

(14/12/2023)
Ngày 13/12, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 1861/SKHCN-QLCN&SHTT gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ.

Hiển thị 65 - 68 of 1.487 kết quả.