ListNewByCategory

Một số giải pháp phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(20/06/2023)
Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; kịp thời ban hành cơ chế, chính sách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động khoa học, công nghệ. Theo đó hoạt động khoa học, công nghệ đã có đóng góp tích cực trong thành tựu chung của tỉnh.

Xây dựng năng lực chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

(19/06/2023)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đề tài nghiên cứu đã được tiến hành nhằm bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, phát triển các giống mới có giá trị kinh tế cao, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân trước những nguy cơ tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

(15/06/2023)
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả.

Hiển thị 133 - 136 of 1.482 kết quả.