ListNewByCategory

Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 tại Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình

(11/10/2023)
Ngày 10/10/2023, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 161-QĐ/BTGTU ngày 30/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hoà Bình.

Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của BTV Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn

(11/10/2023)
Ngày 10/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Thông báo về Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn.

“Tháng Khuyến học Hòa Bình”: Trao trên 21.300 suất học bổng, phần thưởng với tổng giá trị trên 9,9 tỷ đồng

(11/10/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 234/CV-KHVN ngày 18/8/2023 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam 02/10/2023, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động “Tháng khuyến học Hòa Bình” trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai góp phần thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 của tỉnh.

Hiển thị 81 - 84 of 1.771 kết quả.