ListNewByCategory

Kết quả 10 năm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(18/06/2024)
Tính đến hết tháng 05/2024, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 69 tổ chức cơ sở Đảng với 4.381 đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình gồm cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí. Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo. Tạo mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cơ sở vật chất trường học được tăng cường theo hướng hiện đại.

Tân Lạc: Chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(17/06/2024)
Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Tân Lạc đã ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/6/2024, kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học Phổ thông năm 2024.

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(14/06/2024)
Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hiển thị 5 - 8 of 1.763 kết quả.