ListNewByCategory

Triển khai thực hiện tốt các chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

(18/07/2024)
Thời gian qua, Nghị quyết số 166/2022/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đã hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên trực tiếp giảng dạy các đội tuyển tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia; các chuyên gia tập huấn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm 2024.

Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

(15/07/2024)
Trong những năm qua, công tác giáo dục được tỉnh ta đặc biệt quan tâm và kết quả đã có sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cũng như chất lượng học sinh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Theo Bộ GD&ĐT, mục tiêu giáo dục của cấp Tiểu học là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, hình thành, phát triển năng lực tự học; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở. Chương trình giáo dục cấp tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự hình thành và phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giá trị gia đình, dòng tộc, quê hương, những thói quen cần thiết trong học tập và sinh hoạt; có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để tiếp tục học trung học cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(05/07/2024)
Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc từ khâu tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến việc tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết định kỳ. Công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.

Hiển thị 1 - 4 of 1.771 kết quả.