ListNewByCategory

Bảo vệ an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học

(08/03/2024)
Việc xây dựng các giải pháp, đảm bảo an ninh, an toàn trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2024, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ngày 04/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 539/SGDĐT-CTTT&GDTXCN về việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học với 05 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Cụm thi đua số 5 - Bộ Giáo dục và Đào tạo Sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024

(04/03/2024)
Chiều ngày 01/3, tại tỉnh Hòa Bình, Cụm thi đua số 5- Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 07 tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023- 2024. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo quý I năm 2024

(22/02/2024)
Trong quý I năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 và Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

(30/01/2024)
Ngày 30/01, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 890/VPUBND-NVK về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2024

(26/01/2024)
Nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra, đồng thời xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình. Ngày 24/01/2024, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Hội nghị lần thứ tư – Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(24/01/2024)
Ngày 24/01, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư – BCH Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”

(24/01/2024)
Nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”.

Thực hiện chính sách đối với Giáo dục mầm non tại địa bàn có Khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động

(23/01/2024)
Thực hiện Công văn số 7237/BGDĐT-GDMN ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non (GDMN) tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN), nơi tập trung nhiều lao động; Công văn số 11568/VPUBND-NVK ngày 28/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với GDMN tại địa bàn có KCN, nơi tập trung nhiều lao động, ngày 22/01/2024, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 223/SGD&ĐT-MN&TH.

Triển khai Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” tỉnh Hòa Bình năm 2024

(23/01/2024)
Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” tỉnh Hòa Bình năm 2024 được phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng về hiến pháp, pháp luật tới học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Đồng thời, phát triển tư duy thực tế về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

(18/01/2024)
Nhằm giúp các em học sinh trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận và nắm bắt kinh nghiệm viết bài từ đó khuyến khích các em tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, ngày 17/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT Triển khai, hướng dẫn, tuyền truyền Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53, năm 2024.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện hiệu quả chính sách về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

(16/01/2024)
Trong những năm qua, trên cơ sở các quy định về giao quyền tự chủ, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động sắp xếp lại bộ máy, điều hành ngân sách, khuyến khích và tạo động lực cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quan tâm, chăm lo giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn

(16/01/2024)
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Những năm qua, công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm. Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được nâng cấp về cơ sở vật chất; củng cố, duy trì và phát triển về quy mô, chất lượng.

Năm 2023: Chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh được duy trì

(12/01/2024)
Trong năm 2023 và học kỳ I năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp; hoàn thành kế hoạch năm 2023 và học kỳ I năm học 2023-2024. Chất lượng giáo dục được duy trì, kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia tiếp tục được nâng cao; công tác truyền thông ngày càng phát huy hiệu quả; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn XMC mức độ 2; công tác Giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được nâng cao; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(11/01/2024)
Ngày 10/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 – 2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Tham gia Đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Ban của HĐND tỉnh.

Hiển thị 41 - 60 of 1.768 kết quả.