ListNewByCategory

Tỉnh Hòa Bình tăng cường giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh

(11/09/2023)
Hòa Bình có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75% tổng dân số. Do đó, hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của ngành Giáo dục tỉnh. Xác định nhiệm vụ trên, thời gian qua, Ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giáo dục học sinh kiến thức cơ bản về truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số, giáo dục ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hiển thị 93 - 96 of 1.770 kết quả.