ListNewByCategory

Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình

(29/12/2023)
Ngày 29/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2611/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình.

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023

(27/12/2023)
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023.

Hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh; đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về triển khai Chiến lược từng bước được nâng lên. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo vào tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Kết quả sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP. Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP của tỉnh thành lập đã điều hành, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án. Cơ quan chức năng tích cực phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó đã thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bạn tỉnh, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

(05/12/2023)
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

(27/11/2023)
Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Hòa Bình đã ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trường thuận lợi phát triển đô thị thông minh trong đó tập trung vào việc tiếp tục phát triển hệ thống chính quyền điện tử, các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch thông minh, môi trường. Theo đó, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện và gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử gắn liền với hiện đại hóa cải cách hành chính để triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Tuyên truyền nâng cao nhận thức dịch vụ đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(23/11/2023)
Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước là khâu then chốt trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh đã ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng trên nhiều nền tảng.

Hiển thị 21 - 30 of 1.038 kết quả.