ListNewByCategory

Kết quả điều tra, khảo sát ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

(29/12/2021)
Năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, là đầu mối tiếp nhận, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai công tác năm 2022

(23/12/2021)
Chiều 22/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Một số điểm mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(21/12/2021)
Với mục tiêu tiếp tục hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP cụ thể, như sau:

Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

(17/12/2021)
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng đã được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai các dự án, chương trình và ban hành nhiều chính sách để phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội. Hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng CNTT của các đơn vị được đầu tư; số lượng và chất lượng nguồn lực để triển khai các ứng dụng CNTT được tăng cường.

Hiển thị 413 - 416 of 1.038 kết quả.