ListNewByCategory

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình: Quan tâm công tác phát triển Đảng viên

(29/01/2024)
Tính đến ngày 31/12/2023, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 13 đảng bộ trực thuộc với 732 tổ chức cơ sở đảng, trong đó: Đảng bộ cơ sở 258, chi bộ cơ sở 474; số đảng bộ bộ phận 08; chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở 2940; có 70.045 đảng viên. Năm 2023, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.856 đảng viên, đạt 89,15% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình quý I/2024

(23/01/2024)
Ngày 23/01, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập Thị xã Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình (BCĐ) quý I/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ và UBND huyện Lương Sơn.

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2024

(23/01/2024)
Để tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Thực hiện tốt việc nắm tình hình liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị để kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ngày 18/01, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196-KH/ĐUK triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2024.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

(23/01/2024)
Nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong Khối về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Ngày 23/01/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 194-KH/ĐUK về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Tăng cường hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

(17/01/2024)
Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hòa Bình nói riêng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thê lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

(16/01/2024)
Nhờ các quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Công văn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cụ thể, chi tiết, dễ hiểu và dễ vận dụng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo sát sao và sự phối hợp tốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nên Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt các quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

(16/01/2024)
Năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng, tổ chức, phát động các phong trào thi đua đã góp phần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng dự sinh hoạt chi bộ của câp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(12/01/2024)
Tính đến 30/11/2023, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 13 Đảng bộ trực thuộc (gồm 10 Đảng bộ huyện, thành phố; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh); 732 tổ chức cơ sở đảng (Đảng bộ cơ sở 258, chi bộ cơ sở 474), 08 Đảng bộ bộ phận, 2.930 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 69.969 đảng viên (đảng viên chính thức là 67.598 người, đảng viên dự bị là 2.371 người). So với thời điểm ban hành Quy định 32-QĐi/TƯ (cuối năm 2018) tăng 94 tổ chức cơ sở đảng, tăng 03 Đảng bộ bộ phận, giảm 680 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tăng 4.346 đảng viên.

Kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(12/01/2024)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chỉ bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã bám sát các nội dung, tiêu chí trong đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai, cụ thế hóa phù hợp với từng loại hình chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đã tập trung vào những vấn đề mới, nổi cộm, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ được giao, góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TU về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”

(11/01/2024)
Ngày 11/01, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 976-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(11/01/2024)
Tính đến hết năm 2023, tỉnh Hòa Bình có 5.033 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hợp tác xã hoạt động trên địa bàn, với tổng số 82.928 lao động và số vốn đăng ký là 89.457 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 556 hợp tác xã, trong đó có 454 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút trên 16.000 người lao động và thành viên. Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng huyện Lương Sơn

(04/01/2024)
Ngày 4/1, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ huyện Lương Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 32-QĐi/TU ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

(04/01/2024)
Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 32-QĐi/TU ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong toàn Đảng bộ, giúp cho các đồng chí cấp ủy viên và các chi bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc dự sinh hoạt chi bộ, coi đây là giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2024

(04/01/2024)
Năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thể chế hóa bằng các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả 05 năm thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(04/01/2024)
Sau 05 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm việc triển khai, quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do đó nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên.

Xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh

(03/01/2024)
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, những năm qua, số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đều tăng về số lượng. Các cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp người khu vực Nhà nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Kết quả triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh

(29/12/2023)
Mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viện và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trực tiếp đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông tin Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(27/12/2023)
Ngày 26/12/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1349 -CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ 25 của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 25/12/2023, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 25, khóa XVIl, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đòng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Gặp mặt 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh năm 2023

(26/12/2023)
Ngày 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh năm 2023. Dự hội nghị, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín (NCUT), cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh.

Kết quả tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân các cấp năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(25/12/2023)
Năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở

(22/12/2023)
Trong năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được bổ sung, kiện toàn kịp thời theo hướng tinh gọn, chất lượng, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền miệng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn nêu cao ý thức chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng để định hướng dư luận xã hội, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả công tác Cải cách hành chính của tỉnh Hòa Bình năm 2023

(21/12/2023)
Năm 2023, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp; đã bám sát vào kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra.

Năm 2023 toàn tỉnh kết nạp đuợc 1.680 đảng viên mới

(18/12/2023)
Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tố quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn kiện mới của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi – Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2023

(14/12/2023)
Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi – Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Thông qua hội thi giúp cho việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và công tác báo cáo viên ở cơ sở; kết quả tuyên truyền, phổ biến, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; tăng cường củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nội dung hội thi đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chỉ đạo và sự chỉ đạo tập trung của Ban Thường vụ thông qua 07 nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Đảng bộ Khối, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(14/12/2023)
Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015, qua hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã đạt được nhưng kết quả tốt đẹp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo thực hiện của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể cùng với sự cố gắng của các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử và sự tham gia hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quan tâm nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

(07/12/2023)
Quán triệt, phổ biến Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW tới cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Hiệu quả của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính trị

(05/12/2023)
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, kịp thời xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị gắn với công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên

(01/12/2023)
Bám sát kế hoạch của tỉnh về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023, Đảng ủy Khối đã triển khai cụ thể nội dung giáo dục lý luận chính trị gắn với về công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các chuyên đề liên quan đến công tác tuyên giáo, qua đó trách nhiệm của cấp ủy được nâng lên rõ rệt; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; nội dung, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ báo cáo viên và trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường.

Họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất hoàn thiện tiêu chí công nhận thành phố Hòa Bình là đô thị loại II

(30/11/2023)
Ngày 29/11, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình ( gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Hiển thị 121 - 160 of 6.179 kết quả.