ListNewByCategory

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri lĩnh vực Công Thương

(26/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực Công Thương có 02 ý kiến.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(25/03/2024)
Thực hiện Báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có 02 ý kiến.

Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực đầu tư – xây dựng

(25/03/2024)
Thực hiện Báo cáo số 389/BC-ĐĐBQH ngày 29/12/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực đầu tư – xây dựng có 02 ý kiến.

Ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh): Thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII

(25/03/2024)
Chiều 22/3, Ban Văn hóa - xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức Hội nghị Thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Gia, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực tài nguyên – môi trường

(22/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực tài nguyên – môi trường có 07 ý kiến.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực chế độ - chính sách

(20/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực chế độ - chính sách – công tác cán bộ có 02 ý kiến.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(20/03/2024)
Ngày 20/3/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 46-HD/ĐUK về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(20/03/2024)
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng (gồm 45 đảng bộ và 26 chi bộ); có 08 đảng bộ bộ phận và 375 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 4.381 đảng viên (chính thức 4.276 đồng chí; dự bị 105 đồng chí). Những năm qua, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác, sinh hoạt, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch triển khai công tác dân tộc năm 2024

(20/03/2024)
Nhằm mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng nhà nước trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngày 15/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 232/KH-MTTQ-BTT về kế hoạch triển khai công tác dân tộc năm 2024.

Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(19/03/2024)
Ngày 19/3, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 235-KH/TU sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(19/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về nông nghiệp, nông thôn có 01 ý kiến.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực văn hóa – xã hội

(18/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội có 02 ý kiến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” tại Sở Giao thông vận tải

(15/03/2024)
Ngày 15/3, tại Sở Giao thông vận tải, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã có buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ngành chức năng.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(12/03/2024)
Ngày 11/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả sau 01 năm thực hiện Quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn

(11/03/2024)
Qua 01 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn, các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi địa bàn xã, phường, thị trấn đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những mô hình mới, cách làm sáng tạo để xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Qua quá trình theo dõi, nhiều đồng chí cũng như tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tổ chức được nhiều chương trình, các hoạt động hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề, tư vấn, kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

(06/03/2024)
Ngày 05/3/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 207-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Tháng 02/2024, toàn tỉnh kết nạp đươc 341 đảng viên, đạt 16,24% kế hoạch

(05/03/2024)
Trong tháng , Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo tuyên truyền triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán. Hoàn thiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kết quả thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(04/03/2024)
Giai đoạn 2018 - 2023, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 08/NQ-CP được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể. Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến tích cực; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả thực hiện được gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm.

Kho 102 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(04/03/2024)
Chiều ngày 1/03, tại huyện Cao Phong, Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có Thường trực Huyện ủy Cao Phong.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

(26/02/2024)
Ngày 26/02, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 232-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024

(26/02/2024)
Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm kịp thời bổ sung số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; tạo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ngày 23/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 204-KH/ĐUK về kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024.

Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật phát động phong trào thi đua năm 2024

(22/02/2024)
Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo và những thành tích của các tập thể đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề : “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Chương trình phối hợp thực hiện “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2024

(21/02/2024)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033, ngày 20/02/2024, Công an tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-MTTQ-CAT về thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2024.

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi trước Kỳ họp thường lệ cuối 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(15/02/2024)
Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện giải quyết, trả lời theo thẩm quyền 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII

(05/02/2024)
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ17), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiển thị 81 - 120 of 6.179 kết quả.