ListNewByCategory

Kinh nghiệm của huyện Yên Thủy trong thực hiện dồn điền đổi thửa

(07/10/2022)
Huyện Yên Thủy có tổng diện tích đất nông nghiệp 22.977,32 ha, chiếm 73,53% diện tích toàn huyện. Những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã chủ động, sáng tạo thực hiện thí điểm thành công và nhân rộng việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Việc thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa đã phát huy hiệu quả kinh tế tích cực, xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa và nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên vùng dân tộc thiểu số

(07/10/2022)
Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã luôn bám sát cơ sở để phổ biến giáo dục phát luật. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, thống nhất trong tư tưởng và hành động theo mục tiêu chính trị đề ra.

Tổ chức Cuộc thi ảnh thử thách “Check in Hòa Bình” cùng logo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(06/10/2022)
Nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vùng đất quê hương và con người Hòa Bình đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong và ngoài tỉnh; chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 401- KH/TĐTN – BXDĐ về tổ chức Cuộc thi ảnh thử thách “Check in Hòa Bình” cùng logo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025

(06/10/2022)
Ngày 30/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cập rất cụ thể các nội dung về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, là căn cứ để các cấp ủy, nhất là đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ. Nhờ đó, cấp ủy các đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ từ việc xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự đến việc ban hành các văn bản, tài liệu phục vụ đại hội đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 22-CT/TU.

Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Ba đến trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV

(05/10/2022)
Với trọng trách là người đại biểu của Nhân dân, thời gian qua, các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật; giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh

(05/10/2022)
Ngày 4/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

(05/10/2022)
Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 29.398 người. Trong đó có 6 người trình độ tiến sỹ và chuyên khoa II, 372 người có trình độ Thạc sỹ và chuyên khoa I, 9.575 người có trình độ đại học, 5.237 người có trình độ cao đẳng. Về lý luận chính trị, có 496 người có trình độ cử nhân và cao cấp, 879 người có trình độ trung cấp. Trong đó, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 51%.

Giám sát công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(05/10/2022)
Ngày 4/10, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chĩ Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban VH-XH, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 9 năm 2022

(05/10/2022)
Ngày 5/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 9/2022, xem xét và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình BTV Tỉnh uy, văn kiện trình kỳ họp HĐND tỉnh, văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

(04/10/2022)
Sau 05 năm thực hiện Đề án 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Chú trọng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(04/10/2022)
Ngày 13/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 102-KL/TU, về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã duy trì nề nếp, thiết thực, hiệu quả. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018-2022 (hết quý II) đã có tổng cộng 14.517 lượt chi bộ đặt mua Báo Hòa Bình; 12.012 lượt chi bộ đặt mua Báo Nhân Dân; 2.591 lượt đơn vị đặt mua Tạp chí Cộng sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

(03/10/2022)
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Ngày 28/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 23 – QĐ/TU, ngày 28/9/2022 về luân chuyển cán bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm

(03/10/2022)
Ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 363 – CV/TU, về nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm.

Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương năm 2022

(03/10/2022)
Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của ngành Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh, ngành Công Thương đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết (TTHC) năm 2022. Thời gian tổ chức đối thoại từ ngày 03/10/2022 đến ngày 15/11/2022. Địa điểm tại Hội trường tầng 2, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(01/10/2022)
Chiều ngày 30/9, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; múc tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, cho ý kiến vào dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và một số nội dụng quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

(30/09/2022)
Để định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đến vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng và toàn tỉnh nói chung bằng các hình thức phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số chủ động, tích cực tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu. Ngày 26/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 52-KH/BTGTU tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Lương Sơn

(30/09/2022)
Sáng 30/9, tại xã Cao Dương (huyện Lương Sơn), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 140 cử tri 4 xã (Cao Dương, Thanh Sơn, Thanh Cao, Liên Sơn) huyện Lương Sơn trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Lương Sơn.

Hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

(29/09/2022)
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2022 ngày 28/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1688/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và chuẩn hoá sản phẩm OCOP năm 2022.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

(29/09/2022)
Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến đối với một số Tờ trình, dự thảo quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia

(29/09/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã triển khai có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng địa phương liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm triển khai, hoạt động du lịch tại Khu du lịch hồ Hòa Bình có nhiều khởi sắc và đạt được 3/5 tiêu chí quan trọng để từng bước đạt được các điều kiện của Khu du lịch quốc gia.

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2022

(29/09/2022)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện, gồm: 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, chủ yếu năm 2022; 54 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực; 153 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành lĩnh vực; kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); kế hoạch triển khai 06 dự án đầu tư công và 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách trọng điểm khởi công trong năm 2022 của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thi công công trình Nhà máy thủ điện Hòa Bình mở rộng

(28/09/2022)
Chiều ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai thi công công trình Nhà máy thủ điện Hòa Bình mở rộng. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các đồng chí: Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, các thành viên tập đoàn EVN; các đơn vị liên trực thuộc EVN.

Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, một số xã trên địa bàn tỉnh sau khi được điều chỉnh sang xã khu vực I, người dân không được thụ hưởng một số chính sách, trong đó có chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Đối với tỉnh miền núi như Hòa Bình, với trên 74% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ không có khả năng mua bảo hiểm y tế cho các thành viên trong gia đình nên gặp nhiều khó khăn, trong điều trị bệnh, nhất là đối với những bệnh hiểm nghèo, bệnh điều trị dài ngày, chi phí lớn. Do vậy, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ quan tâm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế”.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022

(27/09/2022)
Ngày 27/9, tại Sân vận động tỉnh, UBND tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các tỉnh bạn; các doanh nghiệp, nhà tài trợ; 12 Đoàn vận động viên đại diện cho 10 huyện, thành phố và 2 ngành Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các nghệ nhân Chiêng, lực lượng đồng diễn, các em học sinh cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

(27/09/2022)
Đội ngũ nhà giáo là một bộ phận của đội ngũ trí thức, vì vậy xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục. Đội ngũ nhà giáo của tỉnh đã có sự phát triển và đạt được những kết quả nhất định, trình độ đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng được nâng lên. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo hiện có 17.293 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó 04 người có trình độ đào tạo Tiến sĩ, 419 Thạc sĩ, 13.550 Đại học, còn lại là cao đẳng và trung cấp (hiện nay đang đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). 49 cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 1.245 cán bộ quản lý, giáo viên trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng

(27/09/2022)
Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1656/UBND-NVK về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị:“Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng mức phí dịch vụ môi trường rừng và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân trồng rừng bổ sung đối với các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
1. Cử tri kiến nghị: “Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Tuy nhiên, đối với các tỉnh miền núi, các địa bàn vùng khó khăn thì khoảng cách chênh lệch giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khá giả không xa. Do vậy, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, áp dụng chung chính sách trên cho tất cả các đối tượng là người cao tuổi từ 75 tuổi ở địa bàn khó khăn”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời sớm thông báo nguồn vốn của Chương trình kế hoạch năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021) để tỉnh triển khai thực hiện nhằm giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất”.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(27/09/2022)
Cử tri kiến nghị: “Hiện nay, mô hình tổ chức của Hội người cao tuổi không có sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở nên rất khó khăn trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động của Hội. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 13 tỉnh/thành; 127 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoạt động theo mô hình Hội, có Ban chấp hành; 50 tỉnh/thành và 589 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoạt động theo mô hình Ban đại diện Hội người cao tuổi; 100 % cơ sở xã, phường, thị trấn đều có tổ chức Hội hoạt động theo Điều lệ Hội. Riêng đối với tỉnh Hòa Bình, cấp tỉnh hoạt động theo mô hình Hội, có Ban Chấp hành; ở huyện hoạt động theo mô hình Ban đại diện. Do vậy, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo sớm xây dựng mô hình Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất trên phạm vi cả nước để tổ chức triển khai các hoạt động của Hội thống nhất, hiệu quả hơn.”

Hiển thị 1.121 - 1.160 of 6.179 kết quả.