ListNewByCategory

Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(26/10/2022)
Ngày 26/10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tâm Bồi dưỡng dân cử thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên tỉnh năm 2022

(25/10/2022)
Sáng 25/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thành phố đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hoà Bình năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, đại diện đoàn viên thanh niên của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(25/10/2022)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Tỉnh Hòa Bình đã huy động nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

(25/10/2022)
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Chỉ đạo chính quyền các cấp ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy các cấp về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường quản lý thời gian, quy chế làm việc, thái độ, hành vi giao tiếp, tiến độ giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức...góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tác phong làm việc, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thường trực tỉnh uỷ làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

(25/10/2022)
Ngày 25/10, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Đảng Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn về Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hoà Bình hợp tác với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

(24/10/2022)
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tố chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiêu chí lựa chọn đại biểu và phân bổ đại biểu dự Hội nghị tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ Nhất

(24/10/2022)
Ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1840/UBND-KTN về tiêu chí lựa chọn đại biểu và phân bổ đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ Nhất năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Khối các cơ quan tỉnh: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022

(21/10/2022)
9 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện còn khó khăn, thách thức chung như tình hình dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh mùa; thời tiết mưa bão, ngập lụt…dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sự phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Vùng động lực phát triển đồng bộ các lĩnh vực sản xuất

(21/10/2022)
Những năm qua, nhiều kế hoạch, chương trình hành động đã được triển khai nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, du lịch…vùng động lực. Đến nay, vùng động lực đã đóng góp 84% thu ngân sách nhà nước và 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh, có 71,3% số doanh nghiệp, 56,87% tổng số dự án vào tỉnh được triển khai thực hiện tại địa bàn vùng động lực. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

(21/10/2022)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo. Nhờ đó, hạ tầng thiết yếu ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, các chính sách giảm nghèo được giải quyết kịp thời đúng quy định đã hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

(21/10/2022)
Ngày 19/10/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3559/HD-SNV về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. Thông qua việc khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua và phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên đia bàn tỉnh Hòa Bình

(21/10/2022)
Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm, đồng thuận cao, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và đã đạt kết quả tích cực.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 16 nghị quyết quan trọng phát triển KT-XH

(21/10/2022)
Chiều 20/10, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh

(20/10/2022)
Ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Nữ doanh nhân (NDN) tỉnh tổ chức giao lưu, gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và NDN tỉnh. Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(19/10/2022)
Chiều 18/10, Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Hội Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

(19/10/2022)
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Tình hình dịch bệnh, vấn đề lao động việc làm, bạo lực gia đình, ma túy, mại dâm đặc biệt là tình trạng xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em; sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao đe dọa đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái,...đòi hỏi Hội Phụ nữ tỉnh cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với hội viên.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp

(18/10/2022)
Chiến lược cải cách tư pháp Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp tại địa phương, ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1788/UBND-NVK về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 49/NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp.

Hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(18/10/2022)
Ngày 17/10, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng và Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Củng cố xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

(18/10/2022)
Tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên liệp Thanh niên Việt Nam. Những năm qua, tổ chức Đoàn và Hội không ngừng được củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng địa phương và đất nước giàu đẹp, văn minh.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(18/10/2022)
Sáng ngày 18/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022

(18/10/2022)
Ngày 17/10, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022. Tham gia tiếp công dân có đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND thành phố Hoà Bình.

Lấy ý kiến đóng góp vào xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi)

(18/10/2022)
Ngày 14/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào xây dựng Luật Giá (sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi) trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số chương trình dự án quan trọng

(18/10/2022)
Chiều 17/10, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung gồm: Tờ trình việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TƯ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch chi đầu tư phát triển vốn ngân sách TƯ năm 2022; Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu và một số nội dụng quan trọng khác.

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Công Thương

(18/10/2022)
Ngày 04/10/2022, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại Sở Công Thương. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung dự họp kỳ họp thứ 4, quốc hội khóa XV

(18/10/2022)
Chiều ngày 17/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ, phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hoà Bình, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(18/10/2022)
Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua; bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới. Ngày 10/10/2022, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 373/KH/HNDT tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hoà Bình, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Những kết quả quan trọng trong thực hiện cải cách Tư pháp trên địa bàn tỉnh

(18/10/2022)
Thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đến nay, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính chuyển biến tích cực; các vụ án được khởi tố, xét xử, thi hành án đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.

Hòa Bình: Tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức, thực hiện nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

(18/10/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII xác định mục tiêu đến năm 2025, kinh tế của tỉnh đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Bám sát mục tiêu đó, tỉnh đang tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức, thực hiện nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Kết quả sau một năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(18/10/2022)
Bám sát chỉ đạo của tỉnh về triển khai nội dung Đề án số 06-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đã triển khai cụ thể nội dung giáo dục lý luận chính trị gắn với về công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ. Qua đó trách nhiệm của cấp ủy được nâng lên rõ rệt; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Nội dung, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ báo cáo viên giảng viên kiêm chức và trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường.

Hiển thị 1.041 - 1.080 of 6.179 kết quả.