ListNewByCategory

Gặp mặt 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh năm 2023

(26/12/2023)
Ngày 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh năm 2023. Dự hội nghị, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 120 già làng, Trưởng bản, Người có uy tín (NCUT), cốt cán phong trào trong các hoạt động tôn giáo cấp tỉnh.

Kết quả tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân các cấp năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(25/12/2023)
Năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở

(22/12/2023)
Trong năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được bổ sung, kiện toàn kịp thời theo hướng tinh gọn, chất lượng, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền miệng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn nêu cao ý thức chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn, tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng để định hướng dư luận xã hội, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kết quả công tác Cải cách hành chính của tỉnh Hòa Bình năm 2023

(21/12/2023)
Năm 2023, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xác định nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp; đã bám sát vào kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra.

Năm 2023 toàn tỉnh kết nạp đuợc 1.680 đảng viên mới

(18/12/2023)
Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tố quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn kiện mới của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi – Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2023

(14/12/2023)
Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi – Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi” năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Thông qua hội thi giúp cho việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và công tác báo cáo viên ở cơ sở; kết quả tuyên truyền, phổ biến, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; tăng cường củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Nội dung hội thi đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên chỉ đạo và sự chỉ đạo tập trung của Ban Thường vụ thông qua 07 nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Đảng bộ Khối, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(14/12/2023)
Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả thi hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015, qua hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã đạt được nhưng kết quả tốt đẹp. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo thực hiện của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể cùng với sự cố gắng của các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử và sự tham gia hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quan tâm nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

(07/12/2023)
Quán triệt, phổ biến Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW tới cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Hiệu quả của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính trị

(05/12/2023)
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, kịp thời xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị gắn với công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên

(01/12/2023)
Bám sát kế hoạch của tỉnh về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023, Đảng ủy Khối đã triển khai cụ thể nội dung giáo dục lý luận chính trị gắn với về công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các chuyên đề liên quan đến công tác tuyên giáo, qua đó trách nhiệm của cấp ủy được nâng lên rõ rệt; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; nội dung, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ báo cáo viên và trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường.

Họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất hoàn thiện tiêu chí công nhận thành phố Hòa Bình là đô thị loại II

(30/11/2023)
Ngày 29/11, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí để thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình ( gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(29/11/2023)
Sang ngày 29/11, Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở

(28/11/2023)
Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại cơ sở. Các cấp ủy đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(28/11/2023)
Sang ngày 27/11, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 17), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Thảo luận về Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ĐBQH Đặng Bích Ngọc ( Hòa Bình): Cân nhắc quy định xe cơ giới tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình

(27/11/2023)
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ chiều 24.11, Phó Trưởng Đoàn chuyện trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc đề nghị: Dự thảo Luật cần cân nhắc quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện có thiết bị giám sát hành trình và thiết bị thu thập dữ liệu. Đồng thời, cần rà soát các quy định có liên quan để làm cơ sở tổ chức thực hiện giải quyết được những vấn đề của thực tiễn hiện nay.

Hiển thị 141 - 160 of 6.175 kết quả.