ListNewByCategory

Kết quả sau 01 năm thực hiện Quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn

(11/03/2024)
Qua 01 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn, các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi địa bàn xã, phường, thị trấn đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những mô hình mới, cách làm sáng tạo để xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Qua quá trình theo dõi, nhiều đồng chí cũng như tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tổ chức được nhiều chương trình, các hoạt động hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề, tư vấn, kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

(06/03/2024)
Ngày 05/3/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 207-KH/ĐUK về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Tháng 02/2024, toàn tỉnh kết nạp đươc 341 đảng viên, đạt 16,24% kế hoạch

(05/03/2024)
Trong tháng , Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo tuyên truyền triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán. Hoàn thiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kết quả thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(04/03/2024)
Giai đoạn 2018 - 2023, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 08/NQ-CP được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể. Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến tích cực; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả thực hiện được gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm.

Kho 102 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(04/03/2024)
Chiều ngày 1/03, tại huyện Cao Phong, Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có Thường trực Huyện ủy Cao Phong.

Hiển thị 97 - 104 of 6.179 kết quả.