DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026