DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026