ListNewByCategory

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

(22/05/2024)
Nhằm góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, trong Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi; cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ triển kinh tế -xã hội 5 năm (2021 -2025), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm tiếp theo (2026 -2030); góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1680-CV/BTGTU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Triển khai Thông báo số 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

(22/05/2024)
Ngày 20/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4204/VPUBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Thống nhất một số nội dung thực hiện sau Đại hội điểm Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV

(22/05/2024)
Ngày 16 và 17/5/2024, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi lần thứ IV, năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Sau khi kết thúc Đại hội, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh dự Đại hội điểm đã hội ý và thống nhất một số nội dung như sau:

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(22/05/2024)
Để bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; nâng cao nhận thức của cộng đồng góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân. Ngày 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo quy định pháp luật

(22/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao. Tính đến ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua, ban hành 31 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025

(22/05/2024)
Ngày 21/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4300/VPUBND-KTN gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại huyện Đà Bắc

(21/05/2024)
Ngày 21/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4293/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tại buổi kiểm tra thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2021-2025 tại huyện Đà Bắc.

Giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(21/05/2024)
Ngày 20/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4206/VPUBND-KTN, gửi các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB các công trình điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 11 - 20 of 6.752 kết quả.