ListNewByCategory

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh tại Hội nghị chuyên đề ngày 17/4/2024

(24/04/2024)
Ngày 24/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3441/VPUBND-KTN gửi các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Đà Bắc và Mai Châu yêu cầu về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh tại Hội nghị chuyên đề ngày 17/4/2024.

Hoàn trả ngân sách trung ương số vốn đã hỗ trợ tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 31/12/2023 chưa giải ngân

(24/04/2024)
Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc hoàn trả ngân sách trung ương số vốn đã hỗ trợ tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết ngày 31/12/2023 chưa giải ngân.

Bổ sung hạng mục liên quan đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia

(24/04/2024)
Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1123/SGTVT-QLCLCTGT ngày 22/4/2024 về việc bổ sung hạng mục liên quan đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án: Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia; Công văn số 360/BQL-ĐHDA1 ngày 22/3/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Ngày 24/4/20224, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 600/BND-KTN, theo đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2024 "nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

(24/04/2024)
Ngày 23/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3419/VPUBND-KTN gửi các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ đầu tư các công trình (sử dụng vốn đầu tư công) về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề quý I năm 2024 "nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình".

Kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi

(24/04/2024)
Ngày 23/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3433/TB-VPUBND về kết luận của Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CT MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Hiển thị 101 - 110 of 6.752 kết quả.