STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/2476 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình 15/10/2020
QĐ-UBND/2479 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình 15/10/2020
QĐ-UBND/2477 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình 15/10/2020
QĐ-UBND/2478 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình 15/10/2020
QĐ-UBND/2471 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 14/10/2020
CT/TU/01 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018/ của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên 13/10/2020
QĐ-UBND/2467 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở thương mại (Shophouse) tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1) 13/10/2020
TTR-SKHDT/201 Tờ trình Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình 13/10/2020
QĐ-UBND/2461 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 13/10/2020
KH-UBND/148 Kế hoạch tiêm bổ sung Vắc xin bại liệt năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 12/10/2020
CĐ-UBND/9 CÔNG ĐIỆN: V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 12/10/2020
QĐ-UBND/2457 Quyết định Bổ sung danh mục dự án nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021 12/10/2020
QĐ-UBND/2436 Quyết định Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 09/10/2020
UBND-PNNTN/1700 Công văn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 07/10/2020
QĐ-UBND/2414 Quyết định Về việc công bố địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021 07/10/2020
KL/TU/574 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 06/10/2020
QĐ-UBND/2381 Quyết định Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 06/10/2020
QĐ-UBND/2395 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình 06/10/2020
BC/TU/932 Báo cáo sơ keét 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 06/10/2020
BC-UBND/336 Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị 06/10/2020