STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
BC/BCĐ/12 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
23/01/2014
TB/TU/414 Thông báo trọng tâm công tác tháng 02/2014
20/01/2014
NQ/ĐU/17 Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2014
27/01/2014
kh-UBND/13 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/02/2014
KL/TU/117 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đánh giá kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến hết nhiệm kỳ
02/01/2014
TB/BPGV/49 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban (Cụm số 02,03,04), thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
12/12/2013
BC- BCĐ-CQTT/37 Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 12 năm 2013
08/01/2014
CT/TU/26 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2014 "Học tập bà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
02/04/2014
CT-UBND/01 Chỉ thị về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Ngọ năm 2014
16/01/2014
BC/TU/255 Báo cáo tháng 02 năm 2014
04/03/2014
TB/TU/423 Thông báo trọng tâm công tác tháng 3 -2014
21/02/2014
TB/BPGV/48 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban Cụm số 01, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
12/12/2013
QĐ-UBND/110 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2014
27/01/2014
TB/BPGV/50 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban (Cụm số 05,06) về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
12/12/2013
CT/TU/22 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
07/03/2014
HD/TG/45 Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
08/02/2014
CT/TU/27 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 154 - TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24- CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khso X về phát triển nền Đông y Việt nam và Hội đông y trong tình hình mới
15/04/2014
TB-UBND/03 Thông báo công tác trọng tâm tháng 5 năm 2014
29/04/2014
KH- UBND/30 Kế hoạch Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 22 CT-TU ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
17/04/2014
QĐ-UBND/171 Quyết định Ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014
20/02/2014