STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/3124 Quyết định Về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
31/12/2013
QĐ-UBND/3082 Quyết định Về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Thủy
26/12/2013
QĐ-UBND/3083 Quyết định Về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hòa Bình
26/12/2013
TNMT-TNN/173 Về việc Tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
10/03/2014
2014/QĐ- UBND/07 Quyết định Ban hành Quy định vị trios, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
18/03/2014
QĐ-UBND/1820 Quyết định Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi đưa vào quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
20/11/2014
QĐ-UBND/24/2014 Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25/09/2014
QĐ-UBND/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
22/01/2015
QĐ-UBND/27/2014 Quyết định Ban hành Quy định hạn mức đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức giao đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, các nhân để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
30/09/2014
QĐ-UBND/26/2014 Quyết định Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu
30/09/2014
TB-STNMT/218 Thông báo Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
26/09/2014
VPUBND-NNTN/3722 V/v quy định về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai
29/08/2014
QĐ-UBND/350 Quyết định Về việc cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Khải Hưng chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất
23/03/2015
QĐ - UBND/1207 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ dân vùng sạt lở hai xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu di chuyển đến khu tái định cư tại Đội 4, Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (đợt I)
22/08/2014
QĐ-UBND/28/2014 Quyết định Về việc sửa đổi mục III, phần B, Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của Ủy ban nhân dân
07/10/2014
QĐ-UBND/1629 Quyết định Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Cửu Long quản lý nhưng không có nhu cầu sử dụng để cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn quy hoạch cho các mục đích sử dụng đất
30/10/2014
QĐ-UBND/1205 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nận tỉnh Hòa Bình
22/08/2014
QĐ-UBND/1696 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UB, ngày 02-5-2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/10/2014
QĐ-UBND/1736 Quyết định Về việc ủy quyền thực hiện thông báo thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
06/11/2014
QĐ-UBND/1711 Quyết định Về việc Công ty Cổ phần Thủy điện Mai Châu thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện So Lo 2
04/11/2014