STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2010/NĐ- CP/49 Nghị định 49/2010/NĐ- CP về việc quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015
14/05/2010
CT- UBND/09 Chỉ thị về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp học trung học phổ thông năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
12/05/2010
QĐ-UBND/1405 Quyết định về việc Ban hành Quy định tạm thời mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
01/09/2010
2010/CT-UBND/16 Chỉ thị về việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
29/10/2010
QĐ-BCĐ/2282 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình năm 2011
13/12/2010
HD-SNV/1640 Hướng dẫn Áp dụng thí điểm Bộ đánh giá tiêu chuẩn chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng
19/11/2010
CT-UBND/11 Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp học trung học phổ thông năm học 2010-2011
06/05/2011
NQ-HĐND/14/2011 Nghị quyết Về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2011-2012 đến năm 21014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
24/06/2011
CT - UBND/19 Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/08/2011
CT- UBND/08/2012 Chỉ thị Về việc xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 và tuyển sinh năm học 2012 - 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11/05/2012
UBND-VX/356 Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015
02/04/2015
CT-UBND/11/2012 Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
22/08/2012
QĐ-UBND/18/2013 Quyết định Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/08/2013
NQ-HĐND/74 Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non diện hợp đồng được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định
11/12/2013
KH -UBND/34 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 23 Ctr- TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Châp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
09/05/2014
CT- UBND/07 Chỉ thị về việc xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh năm học 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
09/05/2014
KL/TW/86 Kết luận của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
24/01/2014
KH-UBND/69 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2015
10/10/2014
Ct-UBND/13 Chỉ thị Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
03/09/2014
QĐ-UBND/1254 Quyết định Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Hòa Bình
04/09/2014