STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
UBND- ĐĐ/577 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6
10/05/2010
UBND-NLN/340 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ
18/04/2012
UBND-NLN/340 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ
18/04/2012
UBND - ĐĐ/405 Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012
03/05/2012
UBND-NNTN/1477 Về việc triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
05/12/2013
2012/NQ-HĐND/41 Nghị quyết về quy định thu phí bảo về môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp phí tham gia đấu giá, phí đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
10/07/2012
CT-UBND/05 Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
18/04/2013
CT-UBND/01 Chỉ thị Về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013
03/01/2013
CT-UBND/02 Chỉ thị Về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Tỵ năm 2013
29/01/2013
UBND - NNTN/1178 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
18/09/2014
UBND-NNTN/781 Về việc tăng cường công tác thường trực, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh
07/08/2013
UBND-NNTN/1531 Về việc triển khai Kế hoạch của TỈnh ủy thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về " Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"
16/12/2013
QĐ-UBND/3006 Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) huyện Lạc Thủy
19/12/2013
UBND-NNTN/976 Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2013
10/09/2013
QĐ-UBND/3007 Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất( 2011-2015) huyện Cao Phong
19/12/2013
QĐ-UBND/2999 Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Kim Bôi
19/12/2013
QĐ-UBND/2998 Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) huyện Lạc Sơn
19/12/2013
NQ-HĐND/75/2013 Nghị quyết Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh haotj và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí
11/12/2013
NQ-HĐND/66/2013 Nghị quyết Về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
11/12/2013
QĐ-UBND/3052 Quyết định Về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lương Sơn
25/12/2013