STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 04: Phiếu điều tra điện thoại, internet và nghe nhìn ở cấp Thôn
07/04/2010
QĐ-TTG/420 Quyết định về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
31/03/2010
QĐ-BTTTT/294 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010
23/02/2010
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 01: Phiếu điều tra điện thoại, internet ở cấp Tỉnh
07/04/2010
QĐ-BTTTT/470 Quyết định về Phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010
07/04/2010
BTTTT-KHTC/1164 Hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra thống kê
20/04/2010
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 05: Phiếu điều tra hạ tầng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp
07/04/2010
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 02: Phiếu điều tra điện thoại, internet ở cấp Huyện
07/04/2010
BTTTT-KHTC/1022 Công văn về việc triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
09/04/2010
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 06: Phiếu điều tra các trạm phát tín hiệu đang được đài PTTH sử dụng
07/04/2010
QĐ-BCĐ/25 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh Hòa Bình
28/04/2010
MH-UBND/40 Giấy mời họp tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010
04/05/2010
CT-TTg/422 Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
12/04/2010
QĐ-UBND/660 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tại tỉnh Hòa Bình
27/04/2010
QĐ-BTTTT/470 Mẫu phiếu 03: Phiếu điều tra điện thoại, internet và nghe nhìn ở cấp Xã
07/04/2010
CT-UBND/03 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
26/01/2011
2010/TT-BTTTT/23 Thông tư Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
15/10/2010
CT-BTTTT/04 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện.
11/10/2010
2010/TT-BTTTT/22 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
06/10/2010
2010/TT-BKHCN/16 Thông tư về việc sửa đổi, bổ xung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
21/09/2010