STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
TCO/1 Thư cảm ơn
15/07/2014
QH13/95/2015 Bộ Luật Hàng hải
25/11/2015
QH13/101/2015 Bộ Luật tố tụng hình sự
27/11/2015
CT-BTTTT/02 Về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010
11/02/2010
BC/TU/291 Báo cáo tháng 2 - 2010
19/03/2010
BC-UBND/30 Tình hình phát triển KTXH quý I năm 2010
14/04/2010
QĐ-UBND/06/2010 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
09/03/2010
CT/TU/34 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2010
28/12/2009
CT-UBND/21 Về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2010
31/12/2009
2010/QĐ-UBND/12 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
09/09/2010
2010/CT-UBND/17 Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
10/12/2010
UBND- NC/13 Về việc chỉ đạo thực hiện, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2011
10/01/2011
TB-VPUBND/1444 Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính
19/05/2011
STC-QLTSC/805 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện phân cấp quản lý tài sản nhà nước và trình tự, thủ tục xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương
02/06/2011
NQ/ĐH/05 Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015
09/06/2011
CT - UBND/17 Chỉ thị Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở
01/08/2011
QĐ - UBND/1985 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18/10/2011
QĐ - UBND/2014 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai giai đoạn 2011-2015
24/10/2011
QĐ - UBND/2228 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
15/11/2011
QĐ - UBND/2226 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
15/11/2011