STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CV/VPTU/2793 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 22/1-28/1/2018
19/01/2018
VPUBND-PTHKH/409 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/01/2018 - 28/01/2018
19/01/2018
CV/VPTU/2042 Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh từ ngày 12/6-18/6/2017
09/06/2017
CV/VPTU/2726 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 24/12-31/12/2017
21/12/2017
CV/VPTU/2114 Công văn về việc dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tháng 7 năm 2017
29/06/2017
CV/VPTU/2401 Công văn về việc dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 25/9-01/10/2017
22/09/2017
VP-CTHĐVD/222 Công văn về việc dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
22/09/2017
CV/VPTU/2498 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 23/10-29/10/2017
20/10/2017
CTR/TU/16 Chương trình Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
08/11/2017
CTR/TU/17 Chương trình Công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
29/11/2017
CV/VPTU/1996 Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh tháng 6 năm 2017
29/05/2017
CV/VPTU/1967 Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh từ ngày 22/5-28/5/2017
19/05/2017
CV/VPTU/1940 Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh từ ngày
12/05/2017
CV/VPTU/2015 Công văn dự kiến chương trình công tác của Lãnh đạo tỉnh từ ngày 05/6/2017-11/6/2017
02/06/2017
VPUBND-PTHKH/6514 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12 - 10/12/2017
01/12/2017
VP-CTHĐND/290 Công văn dự kiến chương trình công tác của chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh tháng 12 năm 2017
30/11/2017
VPUBND-PTHKH/5839 Công văn dự kiến chương trình công tác tháng 11/2017 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
02/11/2017
CV/VPTU/2821 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 29/1-04/2/2018
26/01/2018
CV/VPTU/2700 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 18/12-24/12/2017
15/12/2017
CV/VPTU/2616 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 20/11-26/11/2017
17/11/2017