STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
HD/TG/17 Hướng dẫn Việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
22/03/2012
TT - BLĐTBXH/09/2012 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/ NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/ NĐ - CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
26/04/2012
QĐ- UBND/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
09/01/2014
HD/BTGTU/65 Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
11/06/2015
HD/BTGTU/64 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10/06/2015
HD-ĐU/26 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
03/07/2015
TTLT-BTTTT-BTC/18/2015 Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
17/07/2015
SNV-CCVC/848 Trả lời độc giả trên Cổng thông tin điện tử
27/04/2016
SNV-XDCQ&CTTN/957 Hướng dẫn trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
16/05/2016
HD/BTC-KHHB/139 Công văn về việc Hướng dẫn bổ sung Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Khuyến học Hòa Bình - 20 năm xây dựng và phát triển"
27/09/2017
HD/ĐU/12 Hướng dẫn Kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
01/12/2017
UBND-TCTM/1587 Công văn hướng dẫn chi hỗ trợ các hộ gia đình thiệt hại do thiên tai
03/11/2017
HD-BCĐ/31 Hướng dẫn Thực hiện "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2018
22/12/2017