STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-TTg/1519 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
22/09/2009
QĐ-TTg/1520 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011
22/09/2009
QĐ-BCĐ/1633 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ Đạo xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011-2020
05/10/2010
QĐ-UBND/1955 Quyết định về việc chia tách phòng Hành Chính tư phápv à Bổ trợ tư pháp thuộc sở Tư Pháp
29/10/2010
2011/QĐ-UBND/15 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011-2016
07/07/2011
QĐ-UBND/1155 Quyết định về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
07/07/2011
QĐ/TU/1370 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Hòa Bình
25/03/2015
TB - UBND/06 Thông báo công tác trọng tâm tháng 7 năm 2012
09/07/2012
NĐ-CP/126/2006 Về việc thành lập thành phố Hoà Bình thuộc tỉnh Hoà Bình
27/10/2006
/QĐ-TTG/271 Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24/02/2011
/QĐ-TTg/270 Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24/02/2011
TW/64-KL Kết luận Hội nghị lấn thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
28/05/2013
QĐ- UBND/02/2014 Quyết định Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
09/01/2014
QĐ-UBND/104 Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiếm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25/01/2014
QĐ-UBND/669 Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
12/05/2015
TB/ BCĐ/14 Thông báo ề việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện đề án 61 tỉnh Hòa Bình
08/09/2014
2014/QĐ-UBND/05 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 11, Mục 11 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009
14/02/2014
QĐ- SNV/639 Quyết định về việc quy định vị trí việc làm và biên chế Công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở nội vụ
28/04/2014
CT/TU/28 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020"
21/04/2014
KL/TW/86 Kết luận của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tao nguồn các bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
24/01/2014