STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
CT-UBND/03 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước
01/02/2010
1999/QĐ-UB/38 V/v ban hành quy định quản lý và cho vay vốn phát triển kinh tế thuộc Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng hồ Sông Đà Hoà Bình
14/05/1999
TT-BTC/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị. hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
12/04/2010
UBND-TCTN/1207 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
17/08/2010
2010/TT-BTC/97 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
28/07/2010
2010/QĐ-UBND/13 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí tại Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27/09/2010
UBND-TCTN/1573 Về việc trả lương qua tài khoản
08/10/2010
QĐ-BTTTT/1988 Ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm 2011 của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu tại Trung ương
20/12/2010
2011/QĐ-UBND/21 Quyết định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10/10/2011
2012/NQ-HĐND/37 Nghị quyết Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tỉnh Hòa Bình
10/07/2012
2012/NQ- HĐND/38 Nghị quyết Quy định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
17/07/2012
2012/NQ-HĐND/32 Nghị quyết quy định mức được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
10/07/2012
NQ-HĐND/96/2014 Nghị quyết về việc Quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
16/07/2014
NQ-HĐND/98/2014 Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thù lao Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
16/07/2014
NQ-HĐND/94/2014 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
16/07/2014
QĐ-UBND/32/2014 Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/11/2014
QĐ-UBND/33/2014 Quyết định Về việc quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/11/2014
NQ-HĐND/102/2014 Nghị quyết Về Quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh
05/12/2014
QĐ-UBND/2045 Quyết định Về việc thu hồi và cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong thuê đất xây dựng trụ sở
09/12/2014
QĐ-UBND/06/2015 Quyết định Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
03/03/2015