STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/1073 Quyết định về việc khen thưởng
19/06/2015
UBND-NC/803 Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
02/07/2015
NQ-HĐND/118 Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể cá nhân đoạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực : Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và văn nghệ
03/07/2015
QĐ-UBND/1306 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua
29/07/2015
QĐ-UBND/2884 Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố
31/12/2015
QĐ-UBND/1174 Kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Hòa Bình
29/04/2016
QĐ-UBND/280 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua
03/03/2017
HĐTĐKT-NV/18 Về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm
02/11/2011
13/2017/QĐ-UBND/13/2017 Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
10/05/2017
QĐ-UBND/921 Quyết định công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa " giai đoạn 2012-2016
07/06/2017
CT-BTTTT/82 Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
22/12/2017
/KH-UBND/162 Kế hoạch Triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
26/12/2017
KH-UBND/146 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
03/11/2017
QĐ-UBND/79 Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện thành phố
12/01/2018
QĐ-UBND/843 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/03/2018
QĐ-UBND/846 Quyết định quy định tặng Cờ Lưu niệm của tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
03/04/2018
2018/QĐ-UBND/17 Quyết định Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
09/04/2018
SNV-TĐKT/906 Công văn đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
24/04/2018
QĐ-UBND/928 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua
11/04/2018
QĐ-UBND/1312 Quyết định về việc khen thưởng
01/06/2018