STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
HD/BTGTU/19 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
20/03/2017
TL-BTC/96 Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21/01/2015
QĐ-UBND/328 Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành
17/03/2015
KH- UBND/36 Kế hoạch tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
07/05/2015
QĐ-UBND/14/2015 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
12/05/2015
QĐ-UBND/42 Quyết định Ban Điều hành Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục
25/05/2015
QĐ-UBND/912 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 433 đoạn Km 0 - Km 23
01/06/2015
TB-UBND/14 Thông báo Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
28/05/2015
CT-UBND/11 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi Tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12/06/2015
KH/UBND/56 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12/06/2015
KH-UBND/76 Kế hoạch thực hiện đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" năm 2015
05/08/2015
KH-UBND/89 Kế hoạch tổng kết 9 năm thi hành Luật Thể dục, thể thao
15/09/2015
BC-UBND/182 Báo cáo tổng kết 05 năm Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên " giai đoạn 2011-2015
04/09/2015
KH-UBND/121 Kế hoạch hực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án.
09/12/2015
KH-UBND/09 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
27/01/2016
QĐ-UBND/43/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/12/2015
KH-UBND/10 Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lí vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/01/2016
KH-UBND/68 Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình năm 2017
07/06/2017
KH-UBND/68 Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước " năm 2016
06/06/2016
VPUBND-TCTM/2643 Thực hiện Nghị định số 45/2016/NĐ-CP
07/06/2016