STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ-UBND/219 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai "Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020"
11/02/2015
VPUBND-TCTM/879 Về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác giảm nghèo năm 2014, nhiệm vụ năm 2015
03/03/2015
QĐ-UBND/220 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện " Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia định đến năm 2020" trên đại bàn tỉnh Hòa Bình
11/02/2015
VPUBND-NC/518 Về việc thực hiện Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
03/02/2015
TU/44-CV Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đao của cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động nhận dân quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện
23/03/2015
CV/TU/641 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
11/03/2015
UBND-VX/445 Về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
17/04/2015
NĐ-CP/20/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
14/02/2015
NĐ-CP/20/2015 Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
14/02/2015
UBND - VX/445 Về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
17/04/2015
QĐ- UBND/624 Quyết định về việc công bố thủ tuc hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hòa Bình
04/05/2015
BTTTT-TTCS/1222 Về việc tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2015
25/04/2015
KH-UBND/38 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2015
12/05/2015
QĐ - UBND/869 Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
25/05/2015
TB-SKHĐT/05 Thông báo Về việc thành lập Ban quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hòa Bình
29/05/2015
NQ-HĐND/114/2015 Quy định mức hỗ trợ ngân sách phát triển xã giai đoạn 2016-2020
03/07/2015
KH-UBND/88 Kế hoạch Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"
14/09/2015
QĐ-UBND/2504 Ban hành Kế hoạch triển khai "Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đinh và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững " giai đoạn 2015-2020
17/11/2015
KH-UBND/113 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
23/11/2015
BC-TU/378 Báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
06/07/2015