STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
QĐ- UBND/171 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2015
25/12/2014
QĐ-UBND/83 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình
20/01/2015
QĐ-UBND/1731 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở công thương tỉnh Hòa Bình
17/09/2015
QĐ-UBND/624 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hòa Bình
04/05/2015
QĐ-UBND/1732 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
17/09/2015
TB-VPUBND/4709 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng,nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020)
22/09/2015
QĐ-UBND/929 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
02/06/2015
QĐ-UBND/927 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
02/06/2015
QĐ-UBND/928 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
02/06/2015
KH-UBND/57 Kế hoạch triển khai chương trình trọng tâm Công tác cải cách tư pháp năm 2015
25/06/2015
QĐ-UBND/1498 Công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
17/08/2015
QĐ-UBND/1461 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
11/08/2015
QĐ-UBND/1499 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/08/2015
QĐ-UBND/1014 Công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, ủy ban nhân dân cấp huyện,Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12/06/2015
QĐ-UBND/1240 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình
14/07/2015
QĐ-UBND/326 Ban hành quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
04/02/2016
QĐ-UBND/325 Ban hành quy chế phối hợp công bố. niêm yết thủ tục hành chính; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
04/02/2016
QĐ-UBND/2842 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2016
29/12/2015
QĐ-UBND/2843 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình Giai đoạn 2016-2020
06/01/2016
QĐ-UBND/42/2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/12/2015